Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Organisatie NGV

Leden

De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een vereniging waarvan de leden actief zijn op het gebied van de genealogie of familiekunde en de heraldiek, van beginners tot professionals. Ieder lid heeft gekozen voor indeling bij één van de 27 afdelingen. In elke afdeling worden regelmatig lezingen gehouden over onderwerpen die verband houden met de activiteiten van de NGV. Er worden cursussen gegeven en excursies georganiseerd. Regelmatig worden ook voorouderspreekuren gehouden. Een lid kan zich ook aansluiten bij een of meer andere afdelingen en bij de Sectie Heraldiek. Het stemrecht wordt alleen uitgeoefend in de gekozen afdeling. Indien meer personen in één gezin lid willen zijn, kunnen zij zich aanmelden als gezinslid. Leden ontvangen het verenigingsblad Gens Nostra en de digitale nieuwsbrief. In geval van inschrijving bij de Sectie Heraldiek ontvangen zij ook het Heraldisch Tijdschrift. De afdelingen waarbij een lid zich heeft ingeschreven, geven meestal een afdelingsperiodiek en/of een nieuwsbrief uit. Aanmelden als lid of als gezinslid kan eenvoudig door het invullen van het aanmeldformulier. Alvorens lid te worden is het mogelijk om als gast aan de vereniging te snuffelen. Daarvoor hebben gasten gedurende ten hoogste vier weken beperkte toegang tot onderdelen van de website die alleen voor leden toegankelijk zijn. Als men gedurende die periode geen lid is geworden, wordt de toegang als gast afgesloten. Aanmelden kan door middel van het gastenformulier. Ook rechtspersonen en andere instellingen kunnen zich aansluiten bij de vereniging als buitengewoon lid. Klik hier voor het aanmelden als buitengewoon lid

Vereniging

De NGV heeft ongeveer 7.000 leden. Zij heeft de ANBI-status. Onder het motto ‘van’, ‘voor’ en ‘door’ leden draait de vereniging volledig op vrijwilligers. In Weesp bevindt zich het verenigingscentrum. De uitgebreide bibliotheek voor genealogie en heraldiek biedt veel informatie. Ook de verzamelingen van de vereniging zoals bidprentjes en krantenknipsels zijn daar raadpleegbaar. Overigens is veel van de genoemde informatie te raadplegen op de website. De belangrijkste regels die gelden binnen de NGV zijn opgenomen in de statuten en in het huishoudelijk reglement . Door de omvang van de vereniging is gekozen voor een getrapte organisatiestructuur. Zie het hierna opgenomen organogram.

     

Voor specifieke onderwerpen kan een tijdelijke commissie of werkgroep worden benoemd.

Afdelingen

De 27 afdelingen vormen de kern van de vereniging. Zij bepalen hun eigen programma en beschikken daarvoor elk over een eigen budget. Zij organiseren activiteiten op het gebied van genealogie, heraldiek en verwante onderwerpen. Elke afdeling heeft een bestuur dat de leden op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement . kiezen. Ook kiezen de leden in een afdeling jaarlijks de afdelingsafgevaardigde die namens de leden zijn of haar stem uitbrengt in de Algemene Vergadering (AV). Informatie over de 27 afdelingen binnen de vereniging vindt u bij Afdelingen .

Algemene Vergadering (AV)

Het hoogste orgaan binnen de NGV is de Algemene Vergadering. De AV bestaat uit afgevaardigden van alle afdelingen. Iedere afdeling heeft in de AV stemrecht op basis van het aantal leden binnen de afdeling. De AV komt twee maal per jaar bijeen. De AV bepaalt het beleid van de vereniging en stelt de jaarlijkse begroting vast. Na afloop van het jaar stelt zij de het jaarverslag en de financiële jaarstukken vast. Een andere bevoegdheid van de AV is de benoeming van de leden van het (Hoofdbestuur). Het hoofdbestuur kan gasten en adviseurs voor de AV uitnodigen. Bovendien kan elk NGV-lid de AV als toehoorder bijwonen.

Hoofdbestuur (HB)

Het Hoofdbestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, alsmede gewone leden. De genoemde drie functionarissen hebben een bijzonder mandaat. Het HB is belast met het besturen van de vereniging. Het hoofdbestuur verdeelt de verschillende bestuurstaken onderling. Ieder HB-lid krijgt als portefeuillehouder enkele afdelingen, regio’s, diensten, werkgroepen of interessegroepen toegewezen. Het HB is belast met het overleg met externe landelijke instanties zoals het archiefwezen, CBG, de landelijke heemkundige verenigingen en alle andere organisaties die zich op het gebied van de genealogie of heraldiek bewegen. Het HB delegeert taken aan diensten, interessegroepen en werkgroepen. Ook houdt het HB contact met zusterorganisaties in het buitenland. Informatie over het HB vindt u bij Wie doet wat en waar .

Regio-overleg

Per regio vindt informeel overleg plaats tussen bestuursleden van de afdelingen en een HB-lid. Daartoe zijn de afdelingen ingedeeld naar zes regio-overleggen. De indeling van de regio’s vindt u onder regio-overleg.

Diensten

Om de doelstellingen van de NGV te kunnen realiseren zijn er verschillende diensten die landelijk werken. Voor zover die diensten hun taken uitoefenen binnen het verenigingscentrum vallen zij onder de coördinatie van de directeur van het verenigingscentrum. De taken van de hebben vaak een specialistisch karakter dat bijzondere deskundigheid vergt. De diensten binnen de vereniging vindt u bij de knop Diensten .

Interessegroepen (IG)

Interessegroepen zijn groepen die bestaan uit leden die zich bezig houden met een bijzonder genealogisch thema. Een bijzondere interessegroep de Sectie Heraldiek NGV.

Sectie Heraldiek-NGV

De activiteiten met betrekking tot heraldiek vinden plaats binnen de Sectie Heraldiek NGV. Het gaat om activiteiten die gerelateerd zijn aan heraldiek, wapenregistraties, (lak)zegels, en vlaggen. Informatie over de Sectie Heraldiek-NGV vindt u hier .

Wie doet wat en waar

Hoofdbestuur
Naam Functie
Peter de Bruin Voorzitter
John Boeren 2e voorzitter
Arie van Herk Secretaris
Vacature 2e Secretaris
Ferd Oorsprong Penningmeester
Vacature 2e Penningmeester
Jaap van Zweeden Lid
Vacature Lid
Vacature Lid

Regio-overleg
Regio HB-Portefeuillehouder
Regio Midden:Utrecht; Gooiland; Amersfoort e.o.; Flevoland en Amsterdam e.o. Vacature
Regio Noordwest: Den Helder e.o.; Hollands Noorderkwartier,Oostelijk West-Friesland; Zaanstreek-Waterland en Kennemerland Peter de Bruin
Regio Noord: Groningen; Friesland; ‘Drenthe en Noordwest-Overijssel’ vacature
Regio Oost: Apeldoorn e.o.; Achterhoek; Twente; Betuwe en Kwartier van Nijmegen. Vacature
Regio Zuidoost: Limburg-Zuid; Kempen- en Peelland; ’s-Hertogenbosch en Tilburg en Land van Cuijk en Ravenstein. Vacature
Regio Zuidwest: Zeeland; West Noord-Brabant; Rotterdam e.o.; Delfland en Rijnland. Jaap van Zweeden

Organisatie
Organisatie onderdeel/aandachtsveld
Diensthoofd/coördinator HB-portefeuillehouder
Dienst Bestellingen Toos Greveling Arie van Herk
Dienst Bibliotheek *) Elselien Streef Jaap van Zweeden
Dienst Biografische Documentatie *) Wil van der Horst a.i. Jaap van Zweeden
Dienst Computer Genealogie Jaap de Rooij Ferd Oorsprong
Dienst Contributie Administratie Vacature Ferd van Oosprong
Dienst Gens Nostra (redactie) Frits van Oostvoorn Peter de Bruin/John Boeren
Dienst Heraldisch Archief *) Willkem van Zon Arie van Herk
Dienst ICT-VC *) Ronald Kok Jaap van Zweeden
Dienst IT-Groep Jan Netelbeek Vacature
Dienst Knipseldienst *) Nel de Weerd Jaap van Zweeden
Dienst Ledenadministratie Toos Greveling Arie van Herk
Dienst Microfiches *) Jos Kaldenbach Jaap van Zweeden
Dienst Communicatie Dick Waalboer John Boeren
Directeur Verenigingscentrum Wil van der Horst Jaap van Zweeden
Interessegroep Familie Organisaties Bert Veen/Herman Veerkamp Vacature
Interessegroep Genetische Genealogie Vacature Vacature
Interessegroep Vlamingen in NL voor 1700 Ton van Reeken vacature
Sectie Heraldiek NGV Vacature Arie van Herk
Redactie Heraldisch Tijdschrift NGV Hans de Boo Arie van Herk
PR Heraldiek Willem van Zon Arie van Herk
Nederlands College Heraldiek René Vroomen Arie van Herk
Webstek Heraldiek Vacature Arie van Herk
Heraldische dag Robert van Dijk Arie van Herk
Wapenregistraties Willem van Zon Arie van Herk
Zegels Willem van Zon Arie van Herk
Vlaggen Willem van Zon Arie van Herk
Werkgroep Collectie Beheer Hans van Felius Jaap van Zweeden
Werkgroep Digitalisering Peter Bedeker Jaap van Zweeden
*) zijn gehuisvest in het verenigingscentrum

Informatie over de ANBI-status van de NGV

ANBI-algemeen per 2017-04-22
ANBI-verslag activiteiten 2016
ANBI baten en lasten 2016
De Nederlandse Genealogische Vereniging is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de NGV geen erf- of schenkbelasting betaalt over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
Bijgewerkt: 31-mei-2017
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy |