Gens Nostra

Tijdschrift van de Nederlandse Genealogische Vereniging



Gens Nostra Correspondentie kunt u richten aan:

NGV, t.n.v. Redactie Gens Nostra,
Postbus 26,
1380 AA Weesp

of per e-mail:
Samenstelling redactie

Het tijdschrift wordt gratis aan alle leden, die geen gezinsleden zijn, toegezonden. In de praktijk verschijnt Gens Nostra 10x per jaar, in juli en augustus komt een dubbelnummer uit en eveneens in april/mei. Dat laatste houdt verband met de Genealogische Dag. De inhoud was tot 2004 toegesneden op de (omgeving van) de plaats waar de Genealogische Dag dat jaar plaats vond.

Elke jaargang omvat tegenwoordig ca. 600 pagina's, met ingevoegd een afzonderlijk blad 'Mededelingen' (ca. 80 pagina's), waarvan de pagina's afzonderlijk genummerd zijn. Hierin vindt u allerlei praktische informatie voor NGV-leden: bestuursmededelingen, afdelingsmededelingen, (over bijeenkomsten, lezingen e.d.) verenigingsuitgaven, mutaties op de ledenlijst enz.

Gens Nostra bevat genealogische artikelen en bijdragen in de ruimste zin van het woord. Dat kunnen dus complete genealogieën zijn, maar ook kwartierstaten, stamreeksen, genealogische geschiedenissen of vertellingen, heraldische artikelen of bronbewerkingen voor zover van genealogisch belang, evenals kleinere bijdragen zoals curieuze of toevalsvondsten; kortom alles wat de genealoog zou kunnen interesseren. Het blad bevat enkele vaste rubrieken: Boeken, Periodieken, Tijdschriften, waarmee de lezer op de hoogte wordt gehouden van nieuw verschenen literatuur op genealogisch gebied, 'Wegwijs', o.a. gericht op leden die wellicht nog niet zo bedreven zijn in het genealogisch onderzoek, alsmede een Vragenrubriek, waarin NGV-leden die met hun onderzoek zijn vastgelopen en ook via de Contactdienst de Onderzoekruildienst niet verder gekomen zijn, hun problemen aan andere leden kunnen voorleggen. Ook antwoorden worden in deze rubriek gepubliceerd. Iedere jaargang van Gens Nostra is voorzien van een inhoudsopgave en een alfabetische index op familienamen, Het blad Mededelingen heeft een afzonderlijk register.

De hoofdmoot van Gens Nostra bestaat uit ondertekende bijdragen van leden van de NGV. Het blad wordt dus voor en door de leden samengesteld. Verantwoordelijk voor deze samenstelling is de hoofdredacteur, die wordt bijgestaan door een redactiecommissie, met welke hij regelmatig bijeenkomt om het hem toegezonden materiaal te beoordelen en te toetsen aan de richtlijnen voor publikatie. Er wordt naar gestreefd dat de artikelen in de eerste plaats de interesse hebben van het merendeel der NGV-lezers. Dit betekent dat Gens Nostra geen wetenschappelijk tijdschrift voor genealogie bedoelt te zijn, maar veeleer een blad voor de Nederlandse amateurgenealoog die de genealogie als hobby bedrijft. Niettemin voldoen de bijdragen aan kwaliteitsnormen die de genealogische wetenschap eigen zijn: de artikelen zijn zo volledig mogelijk, ter zake doende en voorzien van bronvermelding.

Zowel de beginnende als de gevorderde genealoog zal gegevens van zijn gading in Gens Nostra kunnen aantreffen. De redactie streeft naar geografische spreiding over Nederland, doch blijft uiteraard afhankelijk van het aangeboden materiaal. Ook tracht de redactie inhoud te geven aan speciale thema's die geacht mogen worden de belangstelling van de genealoog te genieten, zoals b.v. militairen, migratie, middeleeuwen, voormalige Nederlandse koloniën enz.

Gens Nostra heeft een eigen gezicht een vaste vormgeving, die nodig is om de leesbaarheid te bevorderen en de functie van het blad als naslagwerk te accentueren. Dit betekent dat op te nemen bijdragen, met name genealogieën en kwartierstaten, moeten voldoen aan zekere normen die opgenomen zijn in de 'Richtlijnen voor hen die in Gens Nostra willen publiceren'. Het is van groot belang dat toekomstige auteurs, alvorens zich aan het schrijven te zetten, deze richtlijnen hier downloaden of bij de hoofdredacteur opvragen en zich er strikt aan houden.


Het portret van ...

In de negentiende eeuw is door de opkomst van de fotografie het aantal personen dat een portretfoto liet maken, fors gestegen. Gens Nostra wil de mogelijkheid geven om dergelijke portretfoto's te plaatsen onder vermelding van de genealogische basisgegevens in een nieuw onderdeel 'Het portret van ...'.
De voorwaarden voor opname in de fotorubriek kunt u hier vinden.

Uw aanbod kunt u inzenden naar:
NGV, t.n.v. Redactie Gens Nostra,
Postbus 26,
1380 AA Weesp

of per e-mail:


Overzicht recente korte kwartierstaten in Gens Nostra


Zoekwijzer voor de korte kwartierstaten van bekende en minder bekende (veelal) Nederlanders, met geboortejaar, geplaatst in Gens Nostra in de afgelopen jaren tot en met september 2012 (stand 1 september 2012; alfabetisch gesorteerd op de familienaam). De lijst is niet alleen bedoeld om te laten zien van welke personen in de afgelopen jaren een kwartierstaat is geplaatst, maar ook om een specifieke bijdrage snel terug te kunnen vinden. De lijst vermeldt alleen de kwartierstaten in schema over maximaal twee pagina's gepubliceerd. In de lijst zijn niet meegenomen de kwartierstaten van de leden (84 in DEC 1999 en 69 in JAN 2001). De lijst zal worden bijgehouden. Opmerkingen, aanvullingen en correcties op deze lijst graag aan de redactie van Gens Nostra mailen, zie de button 'Mail ons' elders op de NGV-website. Daar kunnen ook nieuwe voorstellen voor andere kwartierstaten worden gedaan.

Leo van der Linden, hoofdredacteur Gens Nostra